Presentatie van De Bouwagenda aan kabinet door Bernard Wientjes

Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes overhandigde op 28 maart het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven. Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden.

Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes overhandigde op 28 maart het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven. Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een 100% energie neutrale woningvoorraad in 2050. Ook wordt er aandacht geschonken aan het hergebruik van alle bouwmaterialen in 2050 en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van 1 miljoen extra woningen voorzien, aldus Bouwagenda.nl.

Kabinet waardeert bouwagenda

Ook het kabinet heeft, volgens het artikel op de website van De Bouwagenda, grote waardering voor de voortvarendheid waarmee de Taskforce, onder leiding van Bernard Wientjes, deze Bouwagenda heeft opgesteld. Minister Kamp van Economische Zaken: ‘Met een jaarlijkse productie van 60 miljard en een werkgelegenheid van meer dan een half miljoen banen, is de bouw van groot economisch belang.’ Ook minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties prijst de ambitie van de Bouwagenda: “We staan voor grote uitdagingen. Maar deze agenda laat zien dat er ook grote kansen liggen: voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming in de bouw.’

Renovatie en verduurzaming

Elf Road Maps en zes overkoepelende thema’s vormen de kern van De Bouwagenda. Concrete plannen zijn onder andere:

•    verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten met 100.000 per jaar;

•    een plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam en slim te krijgen

•    de programmering van 1 miljoen nieuwe energie neutrale woningen, die in 2030 gerealiseerd zijn

•    opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie van onze nationale infrastructuur assets (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, dijken, riolen en energienetwerken) uniform inzichtelijk.

Vraag naar revolutie

Wientjes: ‘Het is bovenal nodig dat de bouw zichzelf gaat vernieuwen. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken, werken en samenwerken. Dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen. Met deze aanpak verwachten we een spectaculaire productiviteitssprong te realiseren, waarbij we de voor ons liggende opgaven tegen 30% lagere kosten kunnen uitvoeren. Ook verwachten we dat dit de komende jaren 50.000 extra banen oplevert.’

Coalitievorming

De Taskforce wil de plannen de komende maanden verder uitvoeren. Wientjes: ‘Opgaven kunnen alleen gerealiseerd worden door een samenbundeling van alle betrokkenen en coalities op maat.’ Een zogenaamd Topteam gaat aan de slag voor elk van de drie pijlers: infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw. Dit heeft als doel om voor elke Road Map een coalitie te formeren met alle relevante stakeholders die samen willen werken aan het realiseren van de vereiste doorbraak. De overheid is bereid om de sector daarin in alle opzichten actief te ondersteunen.

Bron: De Bouwagenda