Gilde gaat zich sterk maken voor kwaliteit ledspecialist

Stichting KIEN neemt samen met de Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde (NSVV) het initiatief voor de oprichting van een Gilde van ledspecialisten. Het Gilde is representatief voor de totale keten. Doel van deze bundeling is een krachtige kwaliteitsimpuls te geven aan een marktsegment met een fors groeipotentieel. Daarnaast biedt het Gilde volop kansen voor de e-installateurs.

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) – opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren – neemt samen met de Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde (NSVV) het initiatief voor de oprichting van een Gilde van ledspecialisten (onder andere e-installateurs, lichtadviseurs en lichtfabrikanten). Het Gilde is representatief voor de totale keten. Doel van deze bundeling is een krachtige kwaliteitsimpuls te geven aan een marktsegment met een fors groeipotentieel. Daarnaast biedt het Gilde volop kansen voor de e-installateurs.  


Gebrek aan kennis

De huidige markt van ledverlichting is ondoorzichtig, waardoor aanbieders zich nauwelijks van elkaar onderscheiden. Bovendien speelt in de markt het gebrek aan kennis bij zowel de aanbieders/leveranciers als de eindklanten iedereen behoorlijk parten.


Kwantiteit boven kwaliteit

Kwantiteit gaat nog steeds boven kwaliteit door onder meer het ontbreken van een effectieve erkenningsregeling, kwaliteitsborging, het gebrek aan objectieve certificering alsook de onbekendheid met geldende wetgeving en voorschriften ten aanzien van led, geformuleerd in de Wet Ecodesign. Resultaat: er verschijnen (nog steeds) allerlei dubieuze producten op de markt. Ook installatie en onderhoud kunnen sterk worden verbeterd wanneer de noodzakelijke kennis toegankelijk en eigen wordt gemaakt door relevante (markt)partijen.


Gilde

Het idee van een Gilde stamt uit de middeleeuwen en is gebaseerd op het principe van leerling en gezel. In het Gilde – een belangenorganisatie van personen of bedrijven met hetzelfde beroep of doel – wordt de leerling na aantoonbare kennisdeling erkend als vakman of vakvrouw. Het Gilde bewaakt en beschermt de belangen van de Gilde-leden en de leden spreken elkaar aan (en controleren elkaar) op de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Onderlinge verantwoordelijkheid en waarborging van onderhanden werk door de Gilde-leden zijn noodzakelijke voorwaarden om het imago te bewaken.


Delen kennis en ervaring

Vanuit deze gedachte willen KIEN en de NVSS door middel van een Gilde, structuur en helderheid aanbrengen in de markt van ledverlichting. Het Gilde beoogt een kwaliteitsverbetering op alle fronten teweeg te brengen.

Ook nu weer is het fundament onder het Gilde: delen van kennis en ervaring tussen de leden onderling. In principe staat het lidmaatschap open voor iedere relevante (markt)partij die kwaliteitsverbetering nastreeft en kan aantonen over de noodzakelijke kennis te beschikken.


Aanjager

Zowel KIEN als de NVSS vervullen in dit proces nadrukkelijk de rol van aanjager bij de totstandkoming van het Gilde van ledspecialisten. Partijen hebben geenszins de intentie zelf de rol van belangenbehartiger te vervullen. Sterker nog: wanneer het idee voor een Gilde van ledspecialisten voldoende draagvlak krijgt, hopen KIEN en de NVSS dat het Gilde onder de paraplu van een brancheorganisatie, bijvoorbeeld UNETO-VNI zich verder kan ontwikkelen.


Doelstellingen Gilde

De doelstellingen van het Gilde zijn ronduit ambitieus. Te denken valt aan de realisatie van een effectieve erkenningsregeling, een opleveringsprotocol, onafhankelijk toezicht, kwaliteitsborging, een leveranciers-, installateurs- en productenregister, geschikte normen en de introductie van een onafhankelijk keurmerk. Het Gilde streeft naar duidelijke garantieregelingen binnen de gehele keten: voor zowel lichtbronnen, drivers als installaties.

Eindgebruikers moeten krijgen waar ze recht op hebben en wat ze is beloofd. Zij moeten ervan op aan kunnen dat ze zakendoen met aantoonbare deskundige ledpartijen. De productinformatie moet te allen tijde correct zijn. Het Gilde zorgt voor kwaliteit (ISO 8402) en garanties aan opdrachtgevers.


Innovatiereis Verlichting

In dat gehele proces speelt kennisvergaring, -overdracht en -uitwisseling een cruciale rol. Uiteraard geldt dit voor alle betrokken partijen en niet in de laatste plaats voor de e-installateur. Tenminste als hij alle ontwikkelingen wil bijbenen. Daarom hebben e-installateurs, lichtadviseurs en lichtfabrikanten onder leiding van Stichting KIEN de handen ineengeslagen. Zij hebben al eerder samen de Innovatiereis Verlichting ontwikkeld. Binnen deze reis staan het uitwisselen en het op peil houden van kennis centraal.


Onderzoek

Om kennisuitwisseling te faciliteren, voert KIEN verschillende onderzoeken uit op het gebied van dynamische verlichting, ledverlichting, lichtpresentaties en verlichtingsinstallaties. De opgedane kennis wordt vervolgens met de branche gedeeld. Deze kennis is onder andere terug te vinden op de website van Stichting KIEN onder de subpagina’s Downloads en boeken. De resultaten worden hier in de vorm van e-books, folders, presentaties en rapporten gepresenteerd.


Toepassingen

Ledverlichting biedt grote besparingen op energiekosten en efficiency. Licht is onlosmakelijk verbonden met ons menselijk bestaan: zowel tijdens het werk als privé. De voordelen van de biologische en ergonomische effecten van ledlicht op ons dagelijks functioneren worden nog steeds onvoldoende benut. Dit is vooral het gevolg van een gebrek aan kennis.


Mogelijkheden

De ‘wonderlamp’ led biedt ook ongekende mogelijkheden op het gebied van lichtkwaliteit, -intensiteit, -kleur en -warmte. De ledmarkt groeit stormachtig en de komende jaren zal de switch van analoog naar digitaal licht een totaal nieuwe dimensie geven aan verlichting. Dat biedt volop kansen voor de e-installateur mits hij zich voldoende kennis weet eigen te maken.

KIEN suggereert speciaal voor het ledgilde kwalitatieve cursussen te ontwikkelen en die beschikbaar te stellen voor de geïnteresseerde leden.


Faciliteren kennisuitwisseling

Door het samenbrengen van relevante marktpartijen faciliteert KIEN de kennisuitwisseling. De e-installateur krijgt kennis aangereikt over nieuwe technologieën, (wetenschappelijk) onderzoeken, informatie omtrent de branche en de praktische toepassing van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van led en dynamische verlichting. Stuk voor stuk ontwikkelingen die de markt bestormen.


—————————————————————————————————————————————————-


Innovatieve oplossingen

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland, kortweg KIEN, is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. Dat doet KIEN niet alleen. KIEN is een écht knooppunt waar kennis, ervaring en onderzoek samenkomen. In samenwerking met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers onderzoekt en realiseert KIEN innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s.


KIEN zorgt ervoor dat die oplossingen hun weg vinden naar de e(lektrotechniek)-installateurs. Doel is dat de e-installateurs van nu de specialisten van de toekomst worden en systemen en oplossingen bij elkaar brengen. Elektrotechniek speelt een belangrijke rol bij zorg, veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid.


Focus op e-installateur en eindgebruiker

KIEN betrekt de e-installateurs bij innovatieonderzoeken en -projecten en deelt continu de resultaten met de installateurs. De expertise en ervaring van die installateurs zijn een belangrijke informatiebron voor onderzoeken en projecten. Het zijn immers de installateurs die dagelijks contact hebben met gebruikers. Dankzij de focus op zowel de e-installateur als de eindgebruiker zijn de KIEN-projecten concreet, praktijkgericht en realiseerbaar.


Stichting KIEN is opgericht door de Stichting Elektrotechnische Ondernemers (SETO). Het bestuur bestaat uit elektrotechnische ondernemers en vertegenwoordigers van branchevereniging UNETO-VNI, kennisinstellingen en technische universiteiten. KIEN wordt ondersteund en deels gefinancierd door een brede en nog steeds groeiende groep organisaties als UNETO-VNI, elektrotechnische installatiebedrijven, de TU Eindhoven, producentenorganisatie Fedet, energienetwerk Dutch Power, kennisinstituten en overheden.