Co-creatie tussen zorg en technologie

Op 21 november jl. heeft in Eindhoven onder leiding van Stichting KIEN, Fontys Hogescholen, TU/e-LaQuSO de bijeenkomst ‘Samen oud, samen thuis’

Op 21 november jl. heeft in Eindhoven onder leiding van Stichting KIEN, Fontys Hogescholen, TU/e-LaQuSO de bijeenkomst ‘Samen oud, samen thuis’ plaatsgevonden. Hier werden een aantal ‘Rondetafelgesprekken’ rondom het thema ‘Samen oud, samen thuis’ gevoerd. De gesprekken stonden in het teken van samenwerking en co-creatie tussen zorg en technologie, met in het bijzonder ICT en elektrotechniek.


Deze sessies zijn georganiseerd om managers vanuit de zorg, woningbouw en  elektrotechniek samen te laten praten over kansen in de markt.  Om hoogwaardige zorg te kunnen bieden aan ouderen is een integrale aanpak op wonen, welzijn en zorg noodzakelijk, waarbij samenwerking tussen vraag- en aanbodkant essentieel is. Zogenaamde co-creatieprocessen, waarin samen wordt gewerkt en ontworpen, hebben de toekomst. Binnen dit co-creatieproces verdiepen opdrachtgevers en opdrachtnemers zich meer in elkaars behoeften. De uitkomsten van de gesprekken werden s ’avonds onder het genot van een diner teruggekoppeld aan de deelnemers van het plenair gedeelte van de bijeenkomst.


Rondetafelgesprek ‘Kansen voor de installatiesector in de zorg’


Binnen het rondetafelgesprek ‘Kansen voor de installatiesector in de zorg’ stond de consument als sparringpartner centraal. Om de consument zowel binnen de intramurale als de extramurale zorg te betrekken, werden twee ideeën geopperd.Om de zorginstelling binnen de intramurale zorg te betrekken, werd door de aanwezigen geopperd een platform voor kennisdeling te creëren.  Momenteel wordt er volop geëxperimenteerd op het gebied van nieuwe technologieën zoals robotica, dynamische verlichting, domotica en cameratechnieken. Deze experimenten worden echter veelal binnenshuis uitgevoerd en niet naar buiten toe gecommuniceerd. De zorginstelling, zal als belangrijke sparringpartner binnen dit platform worden opgenomen. Zo voorkomt men ruis tussen vraag en aanbod en kunnen technologische ontwikkelingen worden verfijnd in de richting van de vraag van de consument.


Voor de zorgbehoevende, thuiswonende consument is momenteel nergens een overzicht te verkrijgen van de laatste technieken die hem/haar kunnen helpen langer zelfstandig thuis te wonen. Door dit gebrek aan overzicht heeft de consument geen idee van welke technieken en/of apparatuur hem een helpende hand kunnen bieden. De leden van de rondetafel opperden het idee een inspiratieapp te ontwikkelen. Binnen deze app voor de extramurale zorg, zou de consument door de laatste technieken kunnen struinen, net zolang tot deze iets vindt wat bij zijn eigen zorgbehoefte past.


Rondetafelgesprek ‘Open standaarden in ICT en technologische installaties in de zorg’


Wanneer we willen bereiken dat consumenten werkelijke vrije keus hebben in producten en diensten om langer zelfstandig thuis te wonen, moeten alle marktpartijen samen zorgen dat de uitwisselbaarheid en interoperabiliteit van systemen voor de eindgebruiker goed zijn geborgd.Om dit te bewerkstelligen hebben de aanwezigen van de rondetafel een discussie gehad over open standaarden. Over wat men precies van elkaar nodig heeft en van elkaar verwacht. Binnen het gesprek stonden drie vragen centraal. ‘Waarom wordt interoperabiliteit niet aangeboden, waarom wordt interoperabiliteit niet gevraagd en wat zijn de belemmeringen voor interoperabiliteit?’ De belangrijkste conclusies die hieruit naar voren kwamen zijn:


  • Er moet meer samengewerkt worden tussen de diverse aanbieders zodat zij meer geïntegreerde oplossingen kunnen aanbieden.
  • De vragende kant moet zich bundelen, zodat ze koopkracht kunnen creëren en daarmee open standaarden kunnen forceren.
  • interoperabiliteit is ook via wetgeving af te dwingen. Hiervoor zou een lobby opgezet moeten worden, zowel in Den haag als in Brussel


Afgesproken is dat Stichting Kien, ExperTel en VitaValley de handen ineen slaan om zorginstellingen en woningcorporaties beter te kunnen faciliteren bij het formuleren van hun vraag naar open standaarden.


Rondetafelgesprek ‘Behoefte aan integrale beheersfunctie voor installaties en techniek in woongebouwen’


De toepassing van ICT en elektrotechniek speelt steeds meer een rol binnen  gebouwen en woningen, hierna te noemen: ‘vastgoed’. De vraag naar toegepaste techniek breidt zich echter ook uit naar andere sectoren. De bijdrage van ICT en elektrotechniek in vastgoed wordt de komende jaren steeds groter als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van energie (lokale opwekking en distributie van energie) en van de zorg (extramuralisering van de verpleegzorg). De complexiteit van de systemen neemt toe, verschillende  producten of diensten zullen steeds meer gebruik gaan maken van dezelfde infrastructuur en systemen zullen in de tijd worden uitgebreid naarmate smart grids hun intrede doen en er meer zorg-op-afstand geleverd kan gaan worden.Centraal in dit gesprek stond de vraag: ‘is het noodzakelijk een externe beheer-en onderhoudsentiteit op te richten om het proces en het beheren van gebouw/woninggerelateerde installaties onder andere ten behoeve van de zorg te beheren?’ Uit de sessie kwam onomstotelijk naar voren dat de entiteit gaat ontstaan. De behoefte eraan is evident. De vraag is dus niet of deze er komt, maar wanneer en hoe.


Voorgesteld wordt dat Stichting KIEN hier de handschoen oppakt door haar eigen kennis te delen en door onderzoek bij de betrokken partijen te op te zetten en/of uit te breiden. Hierbij is niet alleen sprake van technische kennis. Ook moet onderzocht worden welke participaties mogelijk zijn, hoe het verdienmodel eruit ziet, welke juridische kaders zijn er en hoe de administratieve organisatie eruit komt te zien. Het vermogen van KIEN om kennis en kunde bij elkaar te brengen en stappen te gaan zetten, kan hier worden ingezet.”


De uitkomsten van deze sessie zijn gebruikt als input voor een whitepaper. Aan de hand hiervan kunnen woningcorporaties een pilot opzetten voor een integrale beheersfunctie.