Ik krijg smart care, dus ik besta!

Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen en de zorg in de instellingen moet efficiënter. Dat is een fact of life. Binnenkort zal maar liefst de helft van de ruim zeven miljoen bestaande woningen in ons land worden bewoond door senioren. De woonomgeving dient voor senioren de condities te scheppen om zich thuis te kunnen voelen. ‘Gezond bouwen’, innovaties en slimme, duurzame bouwkundige ontwerpen kunnen enorm bijdragen aan dit woongenot. Wat is bijvoorbeeld de rol en invloed van smart lighting op de kwaliteit van het wonen? Tijdens het KIEN Innovatiecongres 2015 ga ik daar op in.

Lees meer

Het nieuwe besef

Het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen is een jaar actief en hoewel het sentiment bij de installatie ronduit sceptisch was, constateer ik een omslagpunt. De 54 zorgregio’s zijn in beweging gekomen. Er is een nieuw besef ontstaan. Langer zelfstandig wonen als idee is omarmd. De discussie gaat nu over de vraag hoe gaan we het organiseren?

Lees meer

Sociale innovatie is sleutel tot herstel installatiemarkt

Het succes van innovaties wordt voor slechts een kwart bepaald door investeringen in onderzoek en techniek. Driekwart komt voor rekening van de menselijke factor. Sociaal innoveren betekent dus vooral: de mens centraal stellen. De mens in zijn rol als ondernemer, consument, bewoner, huurder of facility manager. Bij UNETO-VNI geloven wij heilig in sociale innovatie.

Lees meer

Inspiratiedocument Langer Zelfstandig Thuis Wonen

Door het wegvallen van zorgvoorzieningen ontstaat er een noodzaak dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, ook als er in toenemende mate sprake is van een zorgvraag. Aanpassingen aan woningen, goede voorzieningen in en om de woning en techniek in woningen dragen er toe bij dat mensen langer veilig en comfortabel in hun woning kunnen blijven wonen. Lokale installatiebedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Lees meer

Stichting KIEN en Innovation Lab maken zich sterk voor valorisatie

De wetenschappelijke en technologische kennis die aanwezig is op universiteiten, is van onschatbare waarde voor het bedrijfsleven. Stichting KIEN en het Innovation Lab TU/e zorgen er gezamenlijk voor dat deze kennis op een praktische en pragmatische manier wordt ontsloten voor het MKB. Kennisvalorisatie is hierbij de sleutel die toegang verschaft tot het hart van de Nederlandse kenniseconomie. Maar hoe sla je de brug tussen kennis en markt?

Lees meer